Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies.
 • Přihlášení

Omlouváme se za zpomalení stránek iBOD způsobené vyšším počtem objednávek v těchto dnech. Zavedli jsme proto i víkendový provoz iBOD linky, kde si odměnu můžete také objednat. Pracovní dobu iBOD linky jsme rozšířili na po-ne 9-21, tel. 225 851 000.

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o způsobu a rozsahu zpracování vašich osobních údajů, včetně rozsahu vašich práv souvisejících se zpracováním osobních údajů ve Věrnostním programu iBOD.

Přečtěte si, prosím, tyto Zásady zpracování osobních údajů pečlivě. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější.

Co se dozvíte o zpracování osobních údajů?

 • Jaké osobní údaje shromažďujeme,
 • jak s nimi nakládáme,
 • z jakých zdrojů je získáváme,
 • k jakým účelům je využíváme,
 • komu je smíme poskytnout,
 • kde můžete získat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme,
 • a jaké jsou možnosti zabezpečení pro každého.

Ochranu soukromí a osobních údajů klienta považujeme za prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou.

Zásada zpracování osobních údajů ve Věrnostním programu iBOD představují obecně platný dokument, který se týká ochrany a zpracování osobních údajů fyzických osob - zákazníků programu iBOD (dále jen "subjektu údajů"). Dokument budeme průběžně doplňovat.

Specifikům, která se týkají osobních údajů uchazečů o zaměstnání, zaměstnanců společnosti Věrnostní program iBOD a externích spolupracovníků společnosti, se věnují samostatné zásady zpracování osobních údajů.


Důležité kontakty ochrany osobních údajů

Informace o správci osobních údajů:

Obchodní firma: VĚRNOSTNÍ PROGRAM IBOD, a.s. (dále jen VPIB nebo správce)
IČ: 018 18 121
DIČ: CZ 018 18 121
Sídlo: Praha 4 - Krč, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00


Účely zpracování vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro poskytování služeb spojených s vaší účastí ve Věrnostním programu iBOD (dále již jen Program), neboť pouze s jejich využitím lze poskytnout výhody, které jsou pro Zákazníky důvodem k účasti v Programu.

Osobní údaje poskytnuté správci (VPIB) při registraci do Programu či následně při účasti v Programu, stejně jako údaje shromážděné po dobu vaší účasti, včetně nákupního chování, jsou automatizovaně zpracovány prostřednictvím informačního systému Programu za účelem:

 • registrace v Programu,
 • vydání iBOD karty a uvedení údajů na kartě,
 • komunikace v rámci programu,
 • dispozice s jednotkami ibod,
 • zasílání nabídek Programu a partnerů Programu.


Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí služeb spojených s vaší účastí v programu iBOD.

Poskytnutí vašich osobních údajů je zcela dobrovolné, pokud nám požadované osobní údaje odmítnete sdělit, není možné vám umožnit účast v programu iBOD.


Oprávněné zájmy zpracování vašich osobních údajů

Zpracování osobních údajů klientů Programu je nezbytné pro poskytování služeb spojených s účastí v programu iBOD a je tedy oprávněným zájmem VPIB.

Příklady zpracování osobních údajů z titulu oprávněného zájmu:

 • nabídka produktů a služeb partnerů programu iBOD, abychom vám pomohli maximálně využívat výhod spojených s účastí v programu iBOD
 • řízení vztahů se zákazníky, abychom vám poskytli veškeré služby, které souvisejí s vaší účastí v programu nebo vyřešili vaše požadavky, přání a stížnosti, apod.
 • zasílání zpráv, notifikací a potvrzení, které slouží k obsluze vašeho iBOD účtu
 • analýzy vašich profilových údajů a údajů o vašem nákupním chování za účelem
  • nabídky vhodných produktů a služeb partnerů programu,
  • nabídky vhodných odměn a zvýhodnění
  • prevence a odhalování podvodného jednání, prevence nesouladu s legislativou,
  • vývoje informačního systému programu iBOD a testování změn,
  • výzkumu nákupního chování


Kategorie zpracovávaných osobních údajů

 • Identifikační údaje - jméno, příjmení a datum narození. Tedy osobní údaje, díky kterým vás jednoznačně a nezaměnitelně identifikujeme.
 • Kontaktní údaje - především e-mailová adresa, číslo telefonu, kontaktní adresa, adresa pro doručení odměny a další podobné informace. Jedná se o osobní údaje, díky kterým vás budeme moci kontaktovat a zaslat vám vámi vybranou odměnu.
 • Údaje o využívání služeb a nákupním chování - údaje o tom, jak využíváte program iBOD (např. údaje o jednotlivých transakcích u partnerů programu, při kterých prokážete svou účast v Programu, údaje o zvýhodněních, která jste díky iBODU získali, záznamy telefonických hovorů, záznamy jiné komunikace).


Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Osobní údaje, které jste nám poskytli, jsou zpřístupněny pouze správci a v rozsahu nezbytném pro jejich činnost pak zpracovatelům. Jiným osobám nejsou přístupny.

Tím není dotčena případná povinnost správce tyto údaje předat subjektům, které jsou na základě zákona oprávněny tyto údaje vyžádat.

Zpracování osobních údajů mohou pro VPIB provádět pouze zpracovatelé, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. Všechny zpracovatele vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi předávaných osobních údajů.

V tomto smyslu VPIB poskytuje k oprávněným účelům osobní údaje těmto příjemcům:

 • poskytovatelům IT služeb za účelem zajištění podpory provozu informačního systému Programu,
 • poskytovatelům služeb kontaktního centra za účelem zajištění telefonické a e-mailové podpory klientů programu iBOD, tj. vyřizování dotazů, reklamací, apod.,
 • poskytovatelům poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací,
 • poskytovatelům karetních služeb za účelem vydání iBOD karty a uvedení údajů na kartě,
 • externím spolupracovníkům VPIB a dodavatelům za účelem plnění smlouvy (např. mediální a marketingové agentury, zpracovatelé účetnictví),
 • partnerům programu iBOD uvedeným na www.ibod.cz/partneri, kteří nám předávají údaje o:
  • jednotlivých transakcích, prokáže-li u nich zákazník svou účast v Programu,
  • jednotlivých zvýhodnění, u nichž zákazník uplatnil jednotky ibod


Předávání osobních údajů do třetích zemí

Poskytování našich služeb nevyžaduje, abychom předávali vaše osobní údaje ke zpracování mimo EU.


Doba, po kterou jsou vaše osobní údaje uloženy ve VPIB

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.

Osobní údaje zpracováváme po dobu vaší účasti v Programu a případně po dobu nezbytně nutnou k vypořádání nároků z vaší účasti v Programu vzešlých.

To znamená, že máme nastavena příšná vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů, a že údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů.


Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Máte právo se na nás kdykoliv obrátit, abyste získali informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o vás VPIB zpracovává. Přehled zpracovávaných osobních údajů naleznete po přihlášení do svého profilu.


Právo na opravu osobních údajů

Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění, případně provést opravu po přihlášení ve svém profilu.


Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)

Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány. S ohledem na kategorii zpracovávaného osobního údaje může být důsledkem ukončení vaší účasti v programu iBOD.


Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů.

Na vaši žádost můžeme vybrané osobní údaje i po ztrátě titulu nadále zpracovávat, abyste mohl uplatnit například u soudu nárok, k němuž námi zpracovávané osobní údaje potřebujete.


Právo na přenositelnost osobních údajů

V případě automatizovaného zpracování osobních údajů máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů. Zpracovávané osobní údaje vám budou poskytnuty po přihlášení do vašeho profilu ve formátu Portable Document Format (PDF).


Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V takovém případě vaše osobní údaje již nadále nebudeme zpracovávat pro tento účel. Zároveň, s ohledem na vámi rozporované zpracování, může být důsledkem ukončení vaší účasti v programu iBOD.


Pro uplatnění svých práv se na nás můžete obrátit prostřednictvím kontaktního formuláře či kontaktní linky iBOD.

Na vaše žádosti týkající se uplatnění vašich práv budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti.

Lhůtu je v případě potřeby možné prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení vás budeme včetně důvodů, které nás k němu vedly, vždy informovat.

VPIB bude bez zbytečného odkladu o žádosti o omezení zpracování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů informovat příjemce osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
telefon: +420 234 665 111

Pokud máte jakýkoliv dotaz týkající se osobních údajů, můžete ho zaslat na email: info@ibod.cz nebo využít kontaktního formuláře či kontaktní linky iBOD.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů ve VĚRNOSTNÍM PROGRAMU IBOD, a.s., nabývají platnosti a účinnosti dne 1.2.2019.

Zásady zpracování osobních údajů platné do 31.1.2019 naleznete zde.